Kategoriler
Uncategorized

Yayın Adında “Veritabanları” Geçen Yazılar (1)

(Türkiye Kütüphanecilik Literatüründe)

Bülent Ağaoğlu

İstanbul, 4.1.2022

Akçal, İ.: Bilgi merkezleri için veritabanı seçim kriterleri ve kullanıcı eğitimi, Akçal, İ. ve Kaya, S. (2006). Bilgi Dünyası, 6 (1), 78-88.

Akınoğlu, Gür: Hatice Fatoş : Çevrimiçi ve CD-ROM veri tabanları: Karşılaştırmalı bir çalışma / Hatice Fatoş Gür Akınoğlu. – Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ‘a Armağan. – Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994. – 1-22.ss.1. BİLGİSAYAR KULLANIMI, KÜTÜPHANELER. [dagmdm/dagmdm]

Anıl, Oya : ULAKBİM Veri Tabanları ÜNAK’02: I. ÜNAK Genel Konferansı 11 Ekim 2002 Tam Metin(URL) http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-23.pdf

Arcak, Rojan; Binbay, Çiğdem Dicle : Üniversitesi öğretim elemanlarının merkez kütüphane ve veritabanlarını kullanma düzeyleri. ÜNAK ‘05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması, 22- 24 Eylül 2005, İstanbul: Bildiriler içinde (113-117). Editörler Aytaç Yıldızeli, Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, 2006

Arslantekin, Sacit: Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi / Sacit Arslantekin, Özlem Bayram, Doğan Atılgan, Cemal Atakan. — Ankara, 2006. Türk Kütüphaneciliği, XX. cilt, 4. sayı, 373-389. sayfa

Arslantekin, Sacit: Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı: Veri Tabanlarına Bilgi Depolama ve Erişimde Dikkat Edilecek Temel Noktalar / Sacit Arslantekin. — Ankara, 1998. Türk Kütüphaneciliği, XII. cilt, 4. sayı, 313-322. Sayfa

Arslantekin, Sacit: Veri Tabanları ve Uzman Sistemler – Geleceğe Doğru. * Türk Kütüphaneciliği, Cilt 6, Sayı 1 (1992)

Atakan, Cemal: Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi veri tabanlarının kullanım analizi = The Usage analysis of databases at Ankara University Digital Library / Cemal Atakan …[v.b.]. Türk Kütüphaneciliği, 20 (4), Aralık 2006, 373-389.ss. Kaynakçası vardır.1. E-KÜTÜPHANE. – 2. VERİ TABANLARI. – 3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ. – 4. ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ, TÜRKİYE. I. Arslantekin, H. Sacit : II. Atılgan, Doğan : III. Bayram, Özlem. [dagmdm/dagmdm]

Atılgan, Doğan : Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi‖ Özlem Bayram, Sacit Arslantekin ve Cemal Atakan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 20, 4 (2006) 373-389

Aydan, Didem : Yeni arayüz ile ULAKBİM Türkçe veri tabanları. Adile Günden Anısına Armağan: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 25-26 Eylül 2003 içinde (28-31). Ed.: Aytaç Yıldızeli, Hatice Kübra Bahşişoğlu. Ankara: ÜNAK, 2007. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03-6.pdf

Bahşişoğlu, H. Kübra : E-Veri Tabanlarının Kişiselleştirilmesi: Özel İçerikli Sayfalar Hazırlama Olanakları Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri (Front Page) 26 Ekim 2001 Tam Metin(URL) http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/aydin/hkb-1.pdf

Balıkesir Üniversitesi: http://kutuphane.balikesir.edu.tr/veri-tabani-kulllanim-istatistikleri

Batı, Hacer; Karasözen, Bülent : Elektronik veritabanları kullanma istatistikleri. Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2002-Bolu: Bildiriler içinde (49- 71). Yay. haz. Fatih Rukancı… [ve başkaları]. Ankara: Ankara Üniversitesi, : 2003. http://eprints.rclis.org/9618/

Bayraktutan Sütcü, G : İletişim Araştırmaları Ekseninde Akademik Veri Tabanlarının Ekonomisi”. Bayraktutan Sütcü, G. (2005).  İletişim Ağlarının Ekonomisi: Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet içinde, derleyenler Funda Başaran ve Haluk Geray. Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 287- 313. [ISBN: 975-6325-40-2]

Bayraktutan, Gülseli: Bilgi endüstrisi ve iletişim ağları: Türkiye`de kullanılan akademik veri tabanları örnek olayı / Information industries and communiaation networks: The case on academic databases in Turkey * Yazar:GÜLSELİ BAYRAKTUTAN * Danışman: PROF.DR. HALUK GERAY * Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Ana Bilim Dalı * Konu:Gazetecilik = Journalism * Dizin: * Onaylandı * Yüksek Lisans * Türkçe * 2004 * 131 s.

Bayraktutan, Günseli : Enformasyon Kaynağı Olarak Elektronik Veri Tabanlarının Sınırlılıkları Üzerine Bir .. ÜNAK’02: I. ÜNAK Genel Konferansı 10 Ekim 2002 Tam Metin(URL) http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-9.pdf

Binbay, Çiğdem, Arcak, Rojan Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Merkez Kütüphane ve Veri Tabanlarını Kullanma Düzeyleri ÜNAK‘05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması 22 Eylül 2005 Tam Metin(URL) http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-14.pdf

Binici, Kasım : Veri Tabanlarında Kurumsal Yerelleştirme: PubMed Veri Tabanı LinkOut Hizmeti İle Kurumsal Yerelleştirme Örneği”, Bilgi Dünyası 12(2), 347-358, 2011 http://bd.org.tr/index.php/bd/issue/archive

Boz, Mehmet : ULAKBİM‘de kullanılan veri tabanlarının yönetimi, kullanım analizi ve sorunlar. Adile Günden Anısına Armağan: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 25-26 Eylül 2003 içinde (46-50). Ed.: Aytaç Yıldızeli, Hatice Kübra Bahşişoğlu. Ankara: ÜNAK, 2007. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03-9.pdf

Çömlekçi, Kamil – Bahşişoğlu, H. Kübra Çevrimiçi Veri Tabanlarının Seçimi ve Kullanımında Kütüphanecilerin Rolü Akademik Bilişim 2002 6 Şubat 2002 Tam Metin(URL). http://www.slideshare.net/kcomlekci/evrm-ver-tabanlarinin-sem-ve-kullaniminda-ktphaneclern-rol http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/ab02/kcomlekci.pdf

Doğan, S. C.: Tıp akademisyenlerinin elektronik veri tabanı ve elektronik dergi kullanımları: Hacettepe Üniversitesi örneği. Doğan, S. C. (2007). Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinarama.php

Elektronik Kaynak‐ Veri Tabanı Abonelik İşlemleri İş Akış Süreci Formu 2 (Abone Veri Tabanları). http://kutuphane.idari.erdogan.edu.tr/Files/Images/elektronik-kaynak-hizmetl…-10062016113354.pdf

Ersoy, Osman: Veri Tabanları ve Elektronik Dergiler * Osman Ersoy * Türk Kütüphaneciliği, Cilt 13, Sayı 4 (1999)

Fenerci, Tülay : Online (Doğrudan erişimli) veritabanlarında performans ölçümü: 5C modeli‖, Akademik Bilişim 2004, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Bildiri slaytları için bkz.

Gökduman, Erol : E-Dergiler ve Online Veri Tabanları Konusundaki Son Gelişmeler ÜNAK’02: I. ÜNAK Genel Konferansı 11 Ekim 2002 Tam Metin(URL) http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-18.pdf

Güzeldere, Ayşe : Veri tabanları ve elektronik dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 13 (4), Aralık 1999, 429- 431.ss.1. SÜRELİ YAYINLAR. – 2. KÜTÜPHANE MALZEMELERĠ, ELEKTRONİK. [dagmdm/dagmdm]

İbrahimov, İltifat: Akademik veri tabanları: Türkiye ve Azerbaycan örnekleri analizi / Academic databases: Analysis of Turkey and Azerbaijan samples.  Yazar:İLTİFAT İBRAHİMOV* Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM AYDEN * Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı * Konu:Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management * Dizin: * Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2021 105 s.

Karasözen, Bülent – Özlem Gökkurt Bayram – Burcu Umut Zan. WoS ve Scopus Veri Tabanlarının Karşılaştırması. Türk Kütüphaneciliği 25(2) 6.2011, 238-260. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya

Karasözen, Bülent : Elektronik veritabanları kullanım istatistikleri / konuşmacılar: Bülent Karasözen, Hacer Batı. – Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri [2002: Bolu]. – [y.y.: yayl.y., t.y.]. – 49-71.ss.1. BİLGİSAYAR KULLANIMI, KÜTÜPHANELER. – 2. E-KÜTÜPHANE. – 3. KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ. [dagmdm/dagmdm]

Karasözen, Bülent: Kütüphane Hizmetlerinde İşbirliği ve Ortaklıklar: ANKOS (2002) ―Kurumsal Arşivler‖, Elektronik Veritabanları Kullanım İstatistikleri‖, Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2002, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Katipoğlu, Serdar: Elektronik Dergi Veritabanları Ve Ticari Sansür. VIII. ‘Türkiye’de İnternet Konferansı. inet-tr’02  19-21 Aralık, İstanbul. http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/28.doc

Koç, Okan: Temel Bilimler Alanındaki Veri Tabanlarının Değerlendirilmesi: BioOne, Wiley, APS (American Physical Society), SciFinder ve MathSciNet Veri Tabanları / Electronic Database Assessment: BioOne, Wiley, APS (American Physical Society), SciFinder and MathSciNet Databases on Science. Okan KOÇ . iÇİNDE: Iıı. Uluslararası Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi: Bildiriler.  “Bilgi Merkezlerinde Değişim ve Dönüşüm Süreci” 10-12 Mayıs 2018. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Farabi Salonu. 241-254SS. https://www.academia.edu/38031958/III_ULUSLARARASI_B%C4%B0LG%C4%B0_VE_BELGE_Y%C3%96NET%C4%B0M%C4%B0_B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C_%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0_KONGRES%C4%B0_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER_Bilgi_Merkezlerinde_De%C4%9Fi%C5%9Fim_ve_D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm_S%C3%BCreci_?auto=download&email_work_card=download-paper

Kurulgan, Mesut – Yılmaz, Adnan : Çevrim-içi (on-line) veri tabanlarının kullanım analizi: Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Örneği. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) = The First International Information Services Symposium: Communication, 25-26 March 2006, Istanbul (Proceedings) içinde (35-62). Yay. haz. Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 2007.

Namık Kemal Üniversitesi. TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Veri Tabanı İstatistikleri.docx. ( https://api.yokak.gov.tr/Storage/nku/2019/ProofFiles/Distance/TNK%C3%9C%20K%C3%BCt%C3%BCphane%20ve%20Dok%C3%BCmantasyon%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Veri%20Taban%C4%B1%20%C4%B0statistikleri.docx ) . İçinde: http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/2076/files/TNK%C3%9C%20Uzaktan%20E%C4%9Fitimde%20Kalite%20G%C3%BCvencesi%20Ek%20Raporu.pdf

O’Neil, M. – A. Morris: Veri tabanları ve uzman sistemler-geleceğe doğru / çev. Sekine Karakaş. Türk Kütüphaneciliği, 6 (1), Kış 1992, 43-51.ss.1. VERi TABANLARI. – 2. KÜTÜPHANE OTOMASYONU. – 3. BİLGİ SİSTEMLERİ. – 4. VERİ İLETİŞİM SİSTEMLERİ. [dagmdm/dagmdm]

Özcan, Kürşat Volkan: Akademik Veri Tabanlarından Bilgiye Ulaşma ve Bilgiyi Kullanabilme Eğitiminin Değerlendirilmesi. Kürşat Volkan Özcan, İlknur Bütün, Şemsettin Şahin (06.05.2015 -08.05.2015 ) , Yayın Yeri:Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2015 Ulusal   Poster

Özdemir, Abdülkadir: Veritabanlarından Bilgi Keşfi’ne Bakış ve Bir Uygulama / Abdülkadir Özdemir, Sibkat Kaçtıoğlu. — Erzurum, 2007. EKEV Akademi Dergisi – Sosyal Bilimler -, XI. cilt, 32. sayı, 309-320. Sayfa

Sever, Hayri – Buket Oğuz: Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım Kısım I: Eşleştirme Sorguları ve Algoritmalar. Bilgi Dünyası Cilt 3, Sayı 2 (2002) 173-204 http://bd.org.tr/index.php/bd/issue/archive

Sever, Hayri – Buket Oğuz: Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi ile Modellenmesi. Bilgi Dünyası Cilt 4, Sayı 1 (2003) 15-44 http://bd.org.tr/index.php/bd/issue/archive

Süleyman Demirel Üniversitesi. http://library.sdu.edu.tr/veritabaniistatistikleri

Şentürk, Kazım: Diğer E-Kaynak Veritabanları Ödemesi İçin KDV Hesaplama Tablosu * 10.2.2018. https://www.bbyhaber.com/blog/kazimsenturk/diger-e-kaynak-veritabanlari-odemesi-icin-kdv-hesaplama-tablosu/

Şentürk, Kazım: E-Dergi Veritabanları Ödemesi İçin KDV Hesaplama Tablosu * 8.2.2018. https://ihalekutuphane.com/2018/02/08/e-dergi-veritabanlari-odemesi-icin-kdv-hesaplama-tablosu/

Şentürk, Kazım: E-Dergi, E-Kitap ve Veritabanları İçin KDV Hesaplama Aracı. * 22.2.2018. https://ihalekutuphane.com/2018/12/22/e-dergi-e-kitap-ve-veritabanlari-icin-kdv-hesaplama-araci/

Şentürk, Kazım: Kütüphane Hizmetleri ve Veritabanlarının Kullanımını Arttırmanın Ücretsiz Yolu: Mailing * 28.2.2018. https://ihalekutuphane.com/2018/02/28/kutuphane-hizmetleri-ve-veritabanlarinin-kullanimini-arttirmanin-ucretsiz-yolu-mailing/

Şentürk, Kazım: MYS Elektronik Kaynaklar (Veritabanları) Harcama Talimatı Onay Belgesi Oluşturma Süreçleri * 6.3.2018. https://ihalekutuphane.com/2018/03/06/mys-elektronik-kaynaklar-veritabanlari-harcama-talimati-onay-belgesi-olusturma-surecleri/

Şentürk, Kazım: MYS Elektronik Kaynaklar (Veritabanları) Ödeme Emri Belgesi * 18.3.2018. https://www.bbyhaber.com/blog/kazimsenturk/mys-elektronik-kaynaklar-veritabanlari-odeme-emri-belgesi/

Tonta, Yaşar : Elektronik Dergiler ve Veri Tabanlarında Ulusal Lisans Sorunu. (bildiri). Akademik Bilişim ‘07, 31 Ocak – 2 Şubat 2007, Kütahya. (Konferans Bildirileri, Sunuçlar, Çalıştaylar vd.)

Tonta, Yaşar: Elektronik Dergiler ve Veri Tabanlarında Ulusal Lisans Sorunu. (bildiri). Yaşar Tonta, Akademik Bilişim ’07, 31 Ocak – 2 Şubat 2007, Kütahya.

TÜBİTAK / EHM veritabanları sorgulama dili kullanım kılavuzu / [hazırlayanlar]: İsmailcem Budak Arpınar, Dursun Gökhan Yıldırım ; proje grubu: Erol Arkun…[ve başkaları] Ankara : TÜBİTAK Enformatik Daire Başkanlığı Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü, 1994 34 s. ; 23 cm . [Bulunduğu yer: Milli Ktp.]

TÜBİTAK EKUAL Veri Tabanları Lisans Koşulları (2009). 19 Kasım 2009 tarihinde http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ekual/lisans_kosul.uhtml adresinden erişildi

TÜBİTAK EKUAL. https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/

TÜBİTAK/ EHM veritabanları sorgulama dili kullanım kılavuzu / [hazırlayan]: Dursun Gökhan Yıldırım, İsmailcem Budak Arpınar [Ankara] : TÜBİTAK Enformatik Daire Başkanlığı Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü, 1994 32 s. ; 23 cm Bilgiler dış kapaktan alınmıştır . [Bulunduğu yer: Milli Ktp.]

Ülker, Mustafa Birol :İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Arşiv-Dokümantasyon Koleksiyonu ve Veri Tabanları‖, Arşiv Emektarlarına Armağan, Haz. Nizamettin Oğuz – İshak Keskin, Türk Edebiyatı 753 Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, s.429-438.

Yalçın, Yusuf: Elektronik Veri Tabanlarında Maliyet-Fayda Analizi: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Uygulaması. Yusuf Yalçın Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2006. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/106.pdf

Yang, William: Çin Akademik Veritabanları – Yeni Yaklaşımlar * William YANG * https://ankoslink.org.tr/2019/tr

Yılmaz, Adnan; Kurulgan, Mesut : Çevrim-içi (on-line) veri tabanlarının kullanım analizi: Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Örneği. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) = The First International Information Services Symposium: Communication, 25-26 March 2006, Istanbul (Proceedings) içinde (35-62). Yay. haz. Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 2007.

Yılmaz, Murat : Dijital kütüphanelerde, elektronik veri tabanlarında ve multimedya ürünlerinde telif hakkı sorunu = Copyright issue in digital libraries, electronic databases and multimedia products. 811 Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 5 (1), 2005, 77-112.ss. Kaynakçası vardır.1. TELİF HAKLARI. – 2. TEKNOLOJİK GELİŞME, KÜTÜPHANECİLİK. – 3. KÜTÜPHANELER. [dagmdm/dagmdm]

Tarananlar

DERGİPARK WEB SİTESİ

Yapılan aramalar;

https://dergipark.org.tr/tr/search?q=title%3A+veritabanlar%C4%B1&section=articles

https://dergipark.org.tr/tr/search?q=title%3A%22veri+tabanlar%C4%B1%22&section=articles

İlgili sonuç yok.

YÖK Tez Sistemi

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ DERGİSİ WEB SİTESİ

Veritabanları araması. Sonuç yok. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/search/search

BİLGİ DÜNYASI DERGİSİ WEB SİTESİ

Sonuç yok. https://bd.org.tr/index.php/bd/search/search?csrfToken=5bdcc667337cc04c24381c68fc6d4b86&query=veritabanlar%C4%B1

İSAM KÜTÜPHANESİ

Kitap araması. Sonuç yok. http://ktp.isam.org.tr/

Makaleler veritabanı: http://ktp.isam.org.tr/makale/findrecords.php

WORLDCAT WEB SİTESİ

https://www.worldcat.org/search?q=veritabanlar%C4%B1&qt=results_page

HACETTEPE ÜİVERSİTESİ BBY BÖLÜMÜ YAYIN ARAMA SAYFASI

http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinarama.php sayfasında yapılan arama sonucu;

PROF. DR. YAŞAR TONTA WEB SAYFASI

https://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/publicat.html sayfasında yapılan arama sonucu;

Bülent Ağaoğlu: TÜRKİYE KÜTÜPHANECİLİK KAYNAKÇASI. (2014). https://turkbibliography.com/id863

Bülent Ağaoğlu: Akademik veritabanları hakkında yayınlar (1). 16.12.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/12/akademik-veritabanlar-hakknda-yaynlar-1.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir